English | فارسی

درباره‌ی
فضاهای زندگی پایدار آسام

درباره‌ی [ آسام ]

زمین پیوسته در حال تغییر است؛ مردم پیوسته در حال تغییرند؛ اقتصاد پیوسته در حال تغییر است. شهرها همواره هوشمندتر می‌شوند؛ شهوندان همواره هموشمندتر می‌شوند؛ زندگی همواره هوشمندتر می‌شود. این در حالی است که شهرها و همه ذی‌نفعان آن‌ها همواره در معرض تنش‌ها و شوک‌هایی هستند که از نظر اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن‌ها را آزار می‌دهد و گاه در تنگنا قرار می‌دهد. در واقع، ما به رویکردی هوشمندانه و هوشمندتر نیاز داریم تا بتوانیم زمین، مردم و اقتصاد را حفظ کنیم. و در این راه نباید از خاطر ببریم که یک «شهر» نمی‌تواند هوشمند یا پایدار شود، مگر این‌که «تاب‌آور» باشد.

شاکله‌ی بنیادین و ماهیت تخصصی شرکت [ فضاهای زندگی پایدار آسام ] بر اساس نگرش به مباحث ‌ معماری و شهرسازی از زاویه‌ای فراخ‌تر از رویکردهای مرسوم، شکل گرفته‌است. پس از بازخوانیِ نقادانه‌ی شیوه‌ی طراحی متکی به کلیشه‌ها و مُد‌های مقطعی و بازاری، ارائه‌ی طرح‌ها و راهکارهای اصیل معمارانه‌ و خلق فضاهای باکیفیت، پویا و پاسخ‌گو با تکیه بر کشف معنا، پتانسیل و قدرت نهفته در هر فضا و بر اساس مختصات و مشخصات زمینه‌ی محـل قرارگیری طـرح، از اهـداف اولـیه‌ی مجمـوعه‌ی [ آسام ] است. در کنار آن، خلق فضاهای خصوصی و شهری با در نظر گرفتن جریان حیات مدنی، زیرساخت‌های شهری، سامانه‌های حمل و نقل عمومی، منظر شهری، برنامه‌ریزی فضایی، شهر هوشمند، پایش و بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلی‌ترین فعالیت‌های شرکت را شامل می‌شوند. دست یافتن به مناسب‌ترین، متناسب‌ترین و ماناترین راه‌حل ممکن، از مهمترین بایدها و به عنوان یکی از بارزترین اهداف استراتژیکِ مجموعه‌ی [ آسام ] به شمار می‌رود. باور داریم حق هر فردی است که زیستن در «فضاهای زندگی پایدار» را هر روز تجربه کند.

حوزه‌های فعالیت:

  • طراحی و برنامه‌ریزی شهری
  • شهرسازی تاب‌آور
  • طراحی و توسعه‌ی شهر هوشمند
  • برنامه‌ریزی استراتژیک در فرآیند طراحی
  • طراحی و برنامه‌ریزی حمل و نقل یک‌پارچه
  • طراحی و توسعه‌ی فضاهای خصوصی
  • طراحی و توسعه‌ی اماکن تجاری/اداری/درمانی/فرهنگی
  • طراحی و توسعه‌ی منظر
  • توسعه شهری و روستایی