English | فارسی

پیشنهادهایی برای کلانشهر مشهد در افق ۱۴۰۴

محل: ایران
نوع فعالیت: برنامه‌ریزی
کارفرما: شهرداری مشهد
زمان: بهار ۹۵

4 عکس