محل پروژه: ایران (تهران)

نوع فعالیت: پژوهش

کارفرما: شهرداری منطقه ۲۲ تهران

زمان انجام پروژه: پاییز ۹۸