محل پروژه: ایران (تهران)

نوع فعالیت: طراحی و ساخت

کارفرما: بانک آینده

زمان انجام پروژه: زمستان ۹۶