محل پروژه: ایران (آبسرد دماوند)

نوع فعالیت: طراحی

کارفرما: جناب آقای سلیمانی

زمان انجام پروژه: زمستان ۹۵

گالری تصاویر: