محل پروژه: ایران (تهران)

نوع فعالیت: طراحی

کارفرما: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

زمان انجام پروژه: زمستان ۹۸

گالری تصاویر: