محل پروژه: ایران

نوع فعالیت: طراحی

کارفرما: شرکت ساخت و توسعه بزرگراه همت-کرج

زمان انجام پروژه: زمستان ۹۳