محل پروژه: ایران (متل قو)

نوع فعالیت: طراحی

کارفرما: جناب آقای دیهیم جو

زمان انجام پروژه: بهار ۹۸

گالری تصاویر: