محل پروژه: ایران

نوع فعالیت: طراحی

کارفرما: شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان

زمان انجام پروژه: تابستان ۹۴