محل پروژه: ایران (بندرعباس)

نوع فعالیت: طراحی

کارفرما: بخش خصوصی

زمان انجام پروژه: پاییز ۹۷

گالری تصاویر: