محل پروژه: ایران (لرستان)

نوع فعالیت: اجرا

کارفرما: سازمان نوسازی مدارس

زمان انجام پروژه: پاییز ۹۸