محل پروژه: ایران (مشهد)

نوع فعالیت: برنامه‌ریزی

کارفرما: شهرداری مشهد

زمان انجام پروژه: بهار ۹۵